Biz hakda

Lusidomes hakda

Toparymyz

Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Guanç Guangzhouou şäherinden, açyk polikarbonat gümmezleri dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen önümçilik kompaniýasydyrys.Häzirki wagtda kompaniýamyzda 60-dan gowrak adam bar, şol sanda 12 dolandyryjy we dizaýner;Kompaniýanyň ussahanasy 8000 inedördül metre barabar bolup, ösen integrirlenen termoform enjamlary, CNC bäş okly oýma enjamy, hemişelik temperatura we çyglylyk enjamlary, alýumin egilmek we timarlamak we ş.m. köp ýyllyk ösüşden soň kompaniýamyz giňişleýin hyzmat üpjün edijisine öwrüldi. Kompýuter dünýä bazaryndaky aç-açan gümmez önümleri.

2009-njy ýyl

“Lucidomes” brendini hasaba aldyk we 2019-njy ýylda dünýä bazarynda kompýuteriň aç-açan gümmezlerini tanatmaga başladyk. Şeýle-de bolsa, kompaniýamyzyň taryhyny 2009-njy ýyldan alyp bolar. Ilkinji etapda, esasan, aç-açan önüm öndürip, PC blist önümlerini gaýtadan işlemek bilen meşgullandyk. kabel awtoulag asma gutular, aç-açan galkanlar, suwa çümýän motorly gaýyklar, daşarky diwar bezegleri we beýleki önümler.Birnäçe ýyllyk OEM we Hytaýda köp sanly birinji markalara hyzmat etmek tejribesinden soň, indiki gözleglerimiz we önümlerimiziň ösüşi üçin baý önümçilik we dolandyryş tejribe topladyk;

2010-njy ýyl

2010-njy ýyldan başlap, kompaniýamyz özboluşly önümlerini öndürmek üçin özgerdi.Ilkinji önümimiz kompýuteriň aç-açan kaýakdy.Şol döwürde, garaşsyz patentli aç-açan ters gapdal gämini döretmek üçin içerki önümçilik dizaýn kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etdik.Galyndyda we gaýtadan işlemekde we laýyk gurluş dizaýnynda öz artykmaçlyklarymyzy ulanyp, täze kompýuter kaýaklarynyň güýjüni 30% -den gowrak artdyrdyk we ulanyjynyň münmek rahatlygy hem ep-esli gowulaşdy.Önümlerimiziň ilkinji nesli hökmünde aç-açan kaýak seriýasy köp wersiýa derejesine ýetirildi we köp ýurtda gowy satyldy.Aç-açan kaýagy ösdürmek we gowulaşdyrmak işinde öz dizaýn we ösüş toparymyzy we satuw toparymyzy döretdik;

2014-nji ýyl

2014-nji ýylda Hytaýyň Guangdong şäheriniň Huizhou şäherinden taslama haýyşyny aldyk.Müşderi medeni syýahatçylyk bilen meşgullandy.Şol döwürde, Guangdong welaýatynda iň uly alça gül bagyny gurmagy meýilleşdirýärdi.Müşderileriň daşardan çykman ýyldyzly asmana, alça güllerine we wisteriýa tomaşa edip bilýän aç-açan jaý gurmagymyzy isledi.Bu taslama esaslanyp, açyk gümmezli jaýyň ilkinji neslini ösdürdik.Birinji wersiýasynyň diametri 4M bolup, futbol pentagonlary we altyburçluklar bilen birleşdirildi.Bu täze önüm müşderilere gözüňi özüne çekiji täze durmuş ýoly berdi.Bu, aç-açan kompýuter gümmezli jaý meýdanyndaky ilkinji ädimimizdir.

2016-njy ýyl

2016-njy ýylda Hytaýyň Içki Mongoliýasynyň Alxa çölünde ýöriteleşdirilen taslamany durmuşa geçirdik.Müşderi arzan we çalt usul bilen 1000 wagtlaýyn ýaşaýyş jaýyny goşmak isledi.Bäş burçly ýyldyzly jaýyň dizaýn düşünjesini teklip etdik we taslamada üstünlik gazandyk.Dizaýn, önümçilik we eltip bermek işinde, açyk açyk kabinalary dizaýn etmegiň ugruny kesgitledik.

2018-nji ýyl

2016-njy ýyldan 2018-nji ýyla çenli köp wagtymyzy gümmez önümlerimizi we bazary tanatmak üçin geçirdik.2018-nji ýylyň ahyryna çenli, diametri 2M-den 9M-e çenli 10-dan gowrak önümiň spesifikasiýasyny taýýarladyk we islendik spesifikasiýa önümleriniň bölünip, biri-biri bilen birleşdirilmegi üçin ähliumumy birleşdirijileri taýýarladyk. dürli giňişlik kombinasiýalary.Önüm tejribesi nukdaýnazaryndan, içerki kölege, howa çalşygy, yşyklandyryş, hammam we beýleki taraplar üçin özboluşly dizaýnlary we optimizasiýalary amala aşyrdyk.Şol bir wagtyň özünde, önümlerimiziň amaly meýdanlaryny açyk naharhanalar, barlar we kofe dükanlary ýaly täjirçilik bazarlaryna-da giňeltdik.Kompýuter gümmez önümleriniň yzygiderli täzelenmegi we kämilleşdirilmegi bilen biz kem-kemden bazaryň ykrar edilmegine eýe bolduk.2019-njy ýyldan başlap, jemi 1000-den gowrak müşderä hyzmat etdik we Hytaýdaky bazardaky paýymyz 80% -e golaý.

2019-njy ýyl

2019-njy ýyldan başlap, aç-açan şöhle saçýan gümmezlerimizi dünýä bazaryna çykardyk.Häzirki wagtda önümlerimiz ABŞ, Kanada, Fransiýa, Angliýa, Awstraliýa, Günorta Afrika we beýleki köp ýurtlara satyldy.Diňe ýokary hilli önümler bilen çäklenmän, durnukly ösüşiň esasyny düzýän gowy yzarlaýyş hyzmaty we hil kepilligi bilen üpjün edýäris.Önümiň yzygiderli gowulaşmagyny we kämilleşdirilmegini goldamak hemişe ileri tutulýan ugurdyr we has uly gymmatlyklary döretmek üçin global hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlyk ederis.